پست برق

آشنایی با آلارم های موجود در پست های فشار قوی

يكي از وظايف مهم اپراتور، آشنا بودن به كليه آلارمهاي موجود در پست مي باشد. علاوه بر آن بايد دلايل دريافت هر آلارم را بخوبي بداند تا بتواند بعد از دريافت آلارم، جهت عادي نمودن وضعيت شبكه از خود واكنش مقتضي نشان دهد به طورمثال با دريافت آلارم۳۸۰v AC. SUPPLY FAILURE(اشكال در تغذيه۳۸۰ ولت)، بايستي اپراتور مسئول سريعا از كليد ۳۸۰ ولت مربوطه بازديد شوند كه نسوخته باشند. در صورتي كه كليد و فيوزهاي مربوطه بررسي شدند و اشكال نداشتند، كليد ۳۸۰ ولت برق اصلي مصرف داخلي قطع گردد تا اينكه سريعا كليد وصل و مصرق داخلي تامين گردد.

در ادامه آلارم های مربوطه به ترانسفورماتورها- خطوط و آلارمهاي عمومي تعدادي از پست هاي ۶۳ و ۲۳۰ كيلو ولت جهت آشنايي آورده شده است. معمولا پوشش روي پنجره آلارمها به رنگ هاي سبز، سفيد، زرد و قرمز مي باشد.

–         رنگ سبز برقدار بودن سيستم را نشان مي دهد.

–         رنگ سفيد مربوط به تغيير وضعيت يا آلارمهاي بي خطر مي باشد

–         رنگ زرد علامت خطر است.

–         رنگ قرمز علامت از مدار خارج شدن دستگاه را نشان مي دهد.

شرح آلارمهاي مشترك۲۳۰ كيلو ولت:

۱)    قطع دژنكتور به وسيله راههاي حفاظتي پشتيبان.

۲)    قطع دژنكتور به وسيله اشكالات انتهاي خط.

۳)    حفاظت جريان گردشي« داخلي » به وسيله ديفرانسيل قطع گرديد.

۴)    آلارم بالا بودن فركانس.

۵)    آلارم پايين بودن فركانس.

۶)    رله هاي پشتيبان حفاظتي تحريك شده اند.

۷)    عملكرد اشكال به وسيله ثباتها ثبت گرديده است.

۸)    اشكال در مدارتغذيه ترانس ولتاژ باس بار.

۹)    اشكال در منبع تغذيه ۱۱۰ ولت DC.

۱۰)                      اشكال در مدار حفاظت رله ديفرانسيل.

۱۱)                      اشكال در منبع تغذيه ۳۸۰ ولت AC.

۱۲)                      اشكال در ۱۱۰ ولت سيستمهاي باتري شارژر(۱۱۰ ولت باتري شارژ قطع شده است)

۱۳)                      مدار حفاظت پشتيبان بريكر اشكال دارد.

۱۴)                      كاغذ(نوار) سيستم ثبات به انتها رسيده است.

۱۵)                      سيگنال اتفاقات ثبت گرديده است.

۱۶)                      اشكال در منبع تغذيه سيستم نشان دهنده تابلو كنترل مشترك(۱۱۰v DC).

۱۷)                      اشكال در منبع تغذيه مدار۱۱۰ ولت آلارمها.

۱۸)                      ديزل اظراري در حال كار است.

۱۹)                      اتصال زمين روي ۱۱۰ ولت باتري شارژر.

۲۰)                      بلوكه شدن(مسدود شدن) حفاظت پشتيبان بريكر اصلي.

۲۱)                      اشكال در سيستم منبع تغذيه(DC) ثبا خطاها.

۲۲)                      كاغذ(نوار) ثبات سيگنال ها تمام شده است.

۲۳)                      اشكال در مدار ۱۱۰ ولت DC تغذيه سيستم سنكرونانيرينگ.

۲۴)                      اشكال در منبع تغذيه ۱۱۰ ولت DC يا ۲۲۰ ولت AC سيستم آلارمها

۲۵)                      ديزل اظطراري اشكال دارد.

۲۶)                      اشكال در سيستم ۱۱۰ ولت باتري(بالا و يا پايين ولتاژ ۱۱۰ ولت)

شرح آلارمهاي قسمت ۲۳۰ كيلو ولت ترانسفورماتور:

۱)    تريب به وسيله حفاظت اصلي.

۲)    تريب به وسيله رله حفاظتي ديفرانسيل ترانس اصلي.

۳)    آلارم مربوط به عملكرد رله حفاظتي ظاهر شده.

۴)    آلارم بالا بودن دماي سيم پيچ ترانس اصلي.

۵)    آلارم بالا بودن دماي روغن ترانس.

۶)    آلارم پايين بودن سطح روغن ترانسفورماتور اصلي.

۷)    آلارم اشكال در سيستم خنك كاري ترانس اصلي.

۸)    آلارم اشكال در منبع تغذيه سيستم كنترل تپ چنجر ترانس اصلي.

۹)    اشكال در  منبع تغذيه ۱۱۰ ولت DC مدارات سكسيونرها.

۱۰)                      اشكال در منبع تغذيه DC 110 ولت سيستم حفاظت.

۱۱)                      اشكال در منبع تغذيه DC 110 ولت سيستم اينترلاك ها.

۱۲)                      تريپ ترانس در اثر بالا بودن فشار روغن ترانس.

۱۳)                      تريپ ترانس در اثر بلا بودن دماي روغن ترانس.

شرح آلارمهاي مربوط به خطوط تغذيه ۲۳۰ كيلو ولت:

۱)    تريپ خط ۲۳۰ كيلو ولت به وسيله حفاظت اصلي.

۲)    حفاظت اصلي خط تحريك شده آلارم.

۳)    آلارم اشكال در مدار حفاظت اصلي.

۴)    آلارم اشكال در مدار حفاظت اصلي.

۵)    آلارم اشكال در تجهيزات سيستم P.L.C.

۶)    تريپ خط به وسيله حفاظت پشتيبان.

۷)    تريپ مستقيم خط به وسيله مدار P.L.C.

۸)    آلارم اشكال در مدار تغذيه ترانسفورماتور ولتاژ.

۹)    آلارم اشكال در مدار۱۱۰ ولت DC حفاظت خط ۲۳۰٫

۱۰)                      اشكال در مدار تغذيه ۱۱۰ ولت DC سكسيونرها.

۱۱)                      اشكال در منبع تغذيه ۱۱۰ ولت DC نشان دهنده ها.

۱۲)                      اشكال در منبع تغذيه ۱۱۰ ولت DC سيستم انترلاك.

۱۳)                      آلارم حفاظت نا تعادلي پلهاي دژنكتور ۲۳۰ كيلوولت.

۱۴)                      آلارم پايين بودن فشار هواي دژنكتور اصلي.

۱۵)                      آلارم افت فشار گاز SF6(مجددا گاز تزريق شود).

۱۶)                      اشكال در مدار كنترل ۱۱۰ ولت DC.

۱۷)                      آلارم مربوط به تريپ اتومات دژنكتور.

۱۸)                      اشكال در سيستم كمپرسور هواي دژنكتور.

۱۹)                      آلارم مربوط به مدار كنترل بريكه بلوكه شده.

۲۰)                      اشكال در مدار تريپ دژنكتور.

شرح آلارمهاي مشترك ۶۳ كيلوولت:

۱)    حفاظت باس بار ۶۳ كيلوولت تريپ داده.

۲)    حفاظت باس بار ۶۳ كيلوولت بلوكه شده.

۳)    حفاظت باس بار ۶۳ كيلوولت اشكال دارد.

۴)    حفاظت باس بار ۶۳ كيلو ولت عملكرد رله ديفرانسيل.

۵)    اشكال در منبع تغذيه ۲۲۰ ولت AC حفاظت باس بار.

۶)    اشكال در منبع تغذيه ترانسفورماتورهاي ولتاژ باس بار.

۷)    اشكال در منبع تغذيه ۱۱۰ ولت DC سيستم آلارمها.

۸)    اشكال در منبع تغذيه ۱۱۰ ولت DC يا ۲۲۰ AC سيستم آلارم‌ها.

۹)    اشكال در منبع تغذيه ۱۱۰ ولت سيستم سنكرونايزينگ.

۱۰)                      اشكال در منبع تغذيه ۱۱۰ ولت DC مدار مشترك اينترلاك‌ها.

۱۱)                      اشكال در منبع تغذيه ۱۱۰ ولت سيستم مشترك نشان دهنده‌ها.

شرح آلارمهاي ۶۳ كيلو ولت ترانسفورماتور ۶۳  / ۲۳۰ كيلو ولت:

۱)    حفاظت ۶۳ ترانس تريپ داده شده.

۲)    آلارم مستعد نبودن پل هاي سكسيونر باي پاس دريافت شده.

۳)    آلارم پايين بودن فشار هواي بريكر ۶۳ كيلو ولت.

۴)    اشكال در مدار هواي كمپرسور بريكر ۶۳ كيل ولت ترانس.

۵)    پائين بودن فشار گاز SFG بريكر(مجددا گاز تزريق شود).

۶)    مدار كنترل بريكر ۶۳ ترانس بلوكه شده.

۷)    اشكال در مدار ترپ بريكر.

۸)    اشكال در منبع تغذيه ترانس ولتاژ سمت ۶۳ ترانس.

۹)    آلارم مربوط به عملكرد رله بوخهلز ترانس كمكي ظاهر است.

۱۰)                      آلارم بالا بودن دماي روغن ترانس كمكي ظاهر گرديده است.

۱۱)                      اشكال در منبع تغذيه مدار كنترل ۱۱۰ ولت DC.

۱۲)                      اشكال در منبع تغذيه ۱۱۰ ولت DC  نشان دهنده.

۱۳)                      اشكال در منبع تغذيه ۱۱۰ ولت DC سيستم اينترلاكي.

۱۴)                      تريپ ترانس در اثر بالا بودن فشار روغن ترانس كمكي.

۱۵)                      تريپ ترانس در اثر بالا بودن دماي روغن ترانس كمكي.

شرح آلارمهاي مربوط به فيدرهاي ۶۳ كيلو ولت:

۱)    تريپ خط بوسيله حفاظت اصلي.

۲)    تريپ خط بوسيله حفاظت پشتيبان.

۳)    تريپ خط بوسيله حفاظت سيستم اتوماتيك.

۴)    حفاظت اصلي تحريك شده است.

۵)    پايين بودن فشار هواي بريكر

۶)    اشكال درسيستم كمپرسور هواي بريكر.

۷)    پايين بودن فشار گاز از SFG(مجددا تزريق شود)

۸)    مدار كنترل بريكر ۶۳ كيلو ولت خط بلوكه شده است.

۹)    اشكال در مدار تريپ خط.

۱۰)                      اشكال در مدار تريپ خط.

۱۱)                      اشكال در مدار تغذيه ترانسفورماتور ولتاژ خط.

۱۲)                      آلارم متعادل نبودن پل هاي سكسيونر باي پاس.

۱۳)                      اشكال در مدار تغذيه ۱۱۰ ولت DC(كنترل)

۱۴)                      اشكال در مدار تغذيه ۱۱۰ولت حفاظت خطي

۱۵)                      اشكال در مدار تغذيه ۱۱۰ولت نشان دهنده ها

۱۶)                      اشكال در مدار تغذيه ۱۱۰ولت سيستم اينترلاك

شرح آلارمهاي مربوط به باس سكشن و باس كوپلر ۶۳ كيلو ولت:

۱)    تريپ باس بار با عملكرد اضافه و جريان اتصال به زمين.

۲)    اشكال مدار تغذيه سنكرونايزينگ(مدارAC).

۳)    افت فشار هواي بريكر باس بار.

۴)    اشكال در سيستم كمپرسور هواي بريكر.

۵)    پايين بودن فشار گاز SFG(مجددا گاز تزريق شود).

۶)    اشكال در مدار تريپ.

۷)    اشكال در منبع تغذيه ۱۱۰ ولت DC سيستم حفاظت.

۸)    مدار كنترل كننده بريكر باس بار بلوكه شده.

۹)    اشكال در منبع تغذيه ۱۱۰ ولت DC مدار كنترل.

۱۰)                      اشكال در منبع تغذيه ۱۱۰ ولت سيسيتم نشان دهنده ها.

۱۱)                      اشكال در منبع تغذيه۱۱۰ ولت DC سيستم اينترلاك.

آلارم ترانس اصلي

۱)    رله حفاظتي ۵۰/۵۱/N51/LV/T87/N87 قطع گرديده است.

۲)    كليد دژنكتور(رها كننده جريان) اتصال closing مسدود شده است.

۳)    فشار گاز ۶SF كليد دژنكتور مسدود شده است.

۴)    فشار گاز ۶SF از مقدار مجاز بالا يا پايين آمده آلارم داده.

۵)    رله بوغلهلش، ترومتر و فشار يا فشار O.L.T.C باعث قطع ترانس شده است.

۶)    A.V.R براي ماكزيمم زمان تصحيح مسدود گرديده است.

۷)    A.V.R براي ولتاژ پايين مسدود گرديده.

۸)    رله بوخهلش ترانس ارتنيك عمل كرده.

۹)    رله حفاظتي ۵۱N/51/50 عيب پيدا كرده .

۱۰)                      كليد دژنكتور در Local  است.

۱۱)                      شارژر فنري كليد دژنكتور عيب پيدا كرده است.

۱۲)                      متر كليد بر يك عيب پيدا كرده است.

۱۳)                      بوخهلش ترانس(آلارم).

۱۴)                      A.V.R بالا آمده ولتاژ over voltag.

۱۵)                      A.V.R عيب پيدا كرده.

۱۶)                      بوخهلش ترانس ارت آلارم داده.

۱۷)                      تن الكتريكي رله ۵۱N/51/50 مسدود شده و عيب پيدا كرده.

۱۸)                      اپراتور دستگاه در قسمت Lin swich باس بار عيب پيدا كرده.

۱۹)                      كليد خط اپراتوري دستگاه عيب پيدا كرده.

۲۰)                      دماي ترانس بالارقم آلارم داده.

۲۱)                      AC كه براي A.V.R قطع شده است.

۲۲)                      O.L.T.C عيب پيدا كرده است.

۲۳)                      سطح روغن ترانس اول پايين آمده.

۲۴)                      DC V 110 رله حفاظتي موتور كليد بريكر باز شده است.

۲۵)                      On Lin Swich در Local  است.

۲۶)                      AC 220  بر سيستم سوئيچ خط يا ارت كليد قطع گرديده است.

۲۷)                      آلارم ترانس اصلي يا O.L.T.C در مينيم سطح روغن.

۲۸)                      A.V.R و يا MANVA يا O.L.T.C در Local

۲۹)                      ۲۲۰v AC سيستم O.L.T.C عيب پيدا كرده يا cooling Kiosk

۳۰)                      فشار گازSF6 ترانس جريان پايين آمده.

۳۱)                      ترانس اهمي سطح روغن بالا آمده يا فشار آن بالا رفته است.

۳۲)                      سيستم خنك‌كننده عيب پيدا كرده

۳۳)                      سيستم خنك‌كننده به صورت دستي است.

آلارم ورودي خط ۱:

۱-   اتصال كليد دژنكتور مسدود گرديده است.

۲-   فشار گاز SF6 كليد دژنكتور مسدود شده

۳-   سيستم كار كليد خط عيب پيدا كرده

۴-   ۱۱۰ولت DC رله هاي حفاظتي موتور بريكر باز شده

۵-   رله هاي حفاظتي ۵۱N/51/50 قطع گرديده (عمل كرده)

۶-   فشار گاز SF6 كليد بريكر آلارم داده

۷-   شارژر فنري كليد بريكر عيب پيدا كرده

۸-   M.C.B مدار حفاظت ولتاژ باز شده است

۹-   رله هاي حفاظتي ۵۱N/51/50 عيب پيدا كرده

۱۰-                     كليد بريكر در Local است

۱۱-                     متر كليد بريكر قطع گرديده

۱۲-                     ۲۲۰v AC كليد خط و سيستم ارت قطع گرديده

۱۳-                     مدار اندازه گيري ولتاژ باز شده M.C.B

۱۴-                     فشار گاز ترانس جريان پايين آمده

آلارم‌هاي عمومي

۱-   اتصال مدار ۱st مدار باز كمكي M.C.B opend

۲-   Opening 2ND circult M.C.B Opend

۳-   اندازه گيري ولتاژ DC  M.C.B Opened

۴-   سيگنال DC ولتاژ

۵-   تقسيم ۱۱۰v DC C.B.S قطع شده

۶-   باتري ارت عيب پيدا كرده

۷-   Service Branch Failurg

۸-   ۳۸۰v AC PREFERENTIAL باز شده M.C.B

۹-   ۳۸۰v AC Not Preferental M.C.B. Trip

۱۰-  Fire سيستم

۱۱-  Metal Clad General Faul

Bus couplar Alarams

۱-   اتصال كليد بريكر مسدود شده است

۲-   فشار گاز Sf6 كليد بريكر مسدود شده است

۳-   فشار گاز SF6 كليد بريكر آلارم داده

۴-   كليد بريكر در Local  است

۵-   شارژر فنري كليد بريكر عيب پيدا كرده

۶-   سيستم كاركليد Bus- Bar عيب پيدا كرده (۱-Line)

۷-   سيستم كار كليد Bus – Bar عيب پيدا كرده (۲- line)

۸-    On Line swich در Local است

۹-   ۲۲۰v AC سيستم Bus – Bar(1 يا ۲) خط سوئيچ عيب پيدا‌ مي‌‌كرده

برچسب ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا